NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM ART. 13 SI 14 DIN REGULAMENTUL \(UE\) NR. 2016/679[1]
Legal, cariere, furnizori

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM ART. 13 SI 14 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 2016/679

 

Mega Image S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată şi funcționând în condițiile legii din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Romania cu numărul J40/27872/1994 si CUI 6719278, cu sediul social in Bulevardul Timişoara Nr. 26, Etaj 2, Sector 6, București, Romania (denumită în continuare „noi”, „Mega Image” sau „Operatorul de date”) vă comunicăm această Notă de informare pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor noastre cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea (denumite în continuare „Prelucrarea”) informațiilor de orice fel despre dumneavoastră (denumită în continuare „Persoană vizată”) (denumite în continuare „Date cu caracter personal”), în legătură cu activitatea desfăşurată de dumneavoastră (i) în relatia cu Mega Image sau, dupa caz (ii) pentru angajatorul/colaboratorul dumneavoastră cu care Mega Image a încheiat diverse relaţii contractuale. De fiecare dată când folosim un termen tehnic preluat din legile și reglementările aplicabile privind confidențialitatea datelor, îl vom explica în paranteză prima dată (ca și mai sus), iar apoi îl vom utiliza în continuare, termenul având sensul definit.

I.  Categorii de Date cu caracter personal

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal incidente (denumite în continuare „Date referitoare la Persoana vizată”), precum și anumite Categorii speciale de date cu caracter personal despre dumneavoastră (i.e., date privind starea de sănătate - denumite în continuare „Categorii speciale de date referitoare la Persoana vizată”).

Cu titlu general, precizăm că putem prelucra Datele dumeavoastră cu caracter personal în calitatea dumneavoastră de:

i.  Membru (angajat, colaborator etc.) al unui partener contractual al nostru (persoană juridică) în vederea menținerii relației contractuale cu societatea din care faceți parte. Pentru a putea colabora cu societatea din care faceți parte (inclusiv pentru a comunica cu dumneavoastră pentru soluționarea eventualelor probleme pe care societatea dumneavoastră sau Mega Image le întâmpină în legătură cu contractul dintre acestea), va trebui să prelucrăm date cu caracter personal care se referă la dumneavoastră. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte societăţi și de a ne asigura că celelalte societăţi execută, la rândul lor, acele contracte, precum şi pe temeiuri legale, având în vedere obligaţiile noastre stabilite în temeiul legii.

ii. Partener contractual al nostru – persoană fizică pentru a putea stabili şi menţine relații contractuale cu dumneavoastră. Este necesar să prelucrăm anumite informații care se referă la dumneavoastră pentru a putea iniţia și menține colaborarea cu dumneavoastră. În acest caz, ne vom baza prelucrarea datelor cu caracter personal care se referă la dumneavoastră pe necesitatea prelucrării în vederea încheierii/executării contractului dintre dumneavoastră și noi, precum şi pe temeiuri legale.

II.  Scopurile, Datele cu caracter personal prelucrate respectiv temeiul Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri:

i.  Efectuarea unor operaţiuni comerciale, operaţionale, achiziţii indirecte / activităţi de gestionare furnizori (local sau la nivel de grup), activităţi de stabilire a unei relaţii contractuale între parteneri de afaceri, activităţi de gestionare a relaţiei între partenerii de afaceri (denumite în continuare „Scopuri legate de operaţiuni comerciale-operaţionale”);

o    Categorii de date ale Persoanei vizate implicate

Nume / prenume, Număr de telefon, Date de contact (adresă de domiciliu cod poştal, oraş), Adresă/e de email, Cont bancar, Poziţie /Funcţie la locul de muncă, Număr de identificare angajat, CNP, Informaţii referitoare la salariu, Semnătură, Nume părinţi / familie

o    Bază legală

În baza interesului legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR), temeiul contractual (art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR), in baza unei obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR)

ii.  Respectarea responsabilităților financiare, inclusiv a cerințelor de audit (intern și extern), analiza și controlul costurilor/bugetelor, activităţi de trezorerie / emitere scrisori de garanţie bancară, activităţi financiare de gestionare a bazei de date clienţi / furnizori și emiterea de facturi clienților restaurantului aparținând Mega Image (denumite în continuare „Scopuri legate de aspecte financiare și audit”);

o    Categorii de date ale Persoanei vizate implicate

Nume / prenume, Adresă de email, Date de contact (adresă de domiciliu, cod poştal, oraş), Număr de telefon, Număr de identificare fiscală / detalii fiscale, Cont bancar, Număr de cont / număr client, Semnătură, Program de lucru / Ore lucrate, Date referitoare la vânzător / client, Adresă/-e IP, Profiluri, segmentare, Număr de identificare angajat, CNP

o    Bază legală

În baza unei obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR), temeiul contractual (art. 6 alin.1 lit. b) GDPR), in baza interesului legitim (art. 6 alin.1 lit. f) GDPR)

iii.    Efectuarea de activităţi de control al accesului la resurse IT, activităţi operaţionale de suport, facilitarea accesului la resursele IT ale societăţii în baza contractului şi serviciilor furnizate, respectiv în funcție de nevoile afacerii și de normele de securitate internă (denumite în continuare „Scopuri legate de activităţi de control şi suport IT”);

o    Categorii de date ale Persoanei vizate implicate

Nume / Prenume, Poziţie / Funcţie la locul de muncă, Număr de telefon, Adresă de email, Program de lucru / ore lucrate, Adresă/-e IP, Date de identificare dispozitiv, Profiluri, segmentare, Semnătură, Număr de identificare angajat

  Bază legală

În baza interesului legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR)

iv.  Realizarea de activităţi de sponsorizare a unor organizații non-profit (în domenii precum mediu, educație, sport, sănătate, umanitar etc.) (denumite în continuare „Scopuri legate de activităţi de sponsorizare”);

o    Categorii de date ale Persoanei vizate implicate

Nume / Prenume, Adresă, Adresă de email

  Bază legală

În baza interesului legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR)

v.  Gestionarea registrului de creanțe în domeniul asigurărilor (e.g., revendicări provocate de terțe părți cu referire la produsele Mega Image sau angajați) (denumite în continuare „Scopuri legate de activităţi de asigurare”);

o    Categorii de date ale Persoanei vizate implicate

Nume / Prenume, Număr de telefon, Datele cuprinse în Cartea de Identitate, Detalii referitoare la incident, respectiv date referitoare la autovehicul şi proprietarul autovehiculului

o    Bază legală

În baza unei obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR), in baza interesului legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR)

vi.  Efectuarea de transporturi de documente între birouri / intern (denumite în continuare „Scopuri legate de gestionarea transportului de documente”);

  Categorii de date ale Persoanei vizate implicate

Nume / Prenume, Număr de telefon, Date de transport, Poziţie / Funcţie la locul de muncă, Imagini, Semnătură, Număr de cont / număr client

  Bază legală

În baza interesului legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR)

vii.    Efectuarea de rezervări în restaurantul aparținând Mega Image (denumite în continuare „Scopuri legate de gestionarea activității restaurantului”);

o    Categorii de date ale Persoanei vizate implicate

Nume / Prenume, Număr de telefon, Ora rezervării

o    Bază legală

În baza interesului legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR)

viii.    În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, cum ar fi pentru a menţine evidenţele noastre contabile şi a face raportările necesare către autorităţile statului (denumite în continuare „Scopuri legate de îndeplinirea unor obligaţii legale”);

o    Categorii de date ale Persoanei vizate implicate

Date de contact (adresă de domiciliu, cod poştal, oraş), Numărul de asigurare socială sau de sănătate, Informaţii sociale şi psiho-sociale

o    Bază legală

În baza unei obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR)

ix.  Realizarea a diverse activități împreună cu partenerii noștri contractuali sau cu sprijinul acestora, cum ar fi analize, sondaje, statistici etc., în vederea îmbunătățirii activității și proceselor Mega Image precum și în scopul implementării în cadrul operațiunilor noastre de măsuri adecvate pentru protejarea mediului înconjurător și a clienților Mega Image (denumite în continuare „Scopuri organizaționale”);

o    Categorii de date ale Persoanei vizate implicate

Nume și prenume, entitate reprezentată, funcție, număr de telefon, adresă e-mail, conținut chestionare sau alt conținut/răspunsuri în legătură cu documentația pregătită/utilizată în cadrul proiectului

  Bază legală

În baza interesului legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR)

x.  Pentru a vă putea oferi acces la promoţiile noastre şi la noutăţi (denumite în continuare „Scopuri legate de marketing”).

o    Categorii de date ale Persoanei vizate implicate

Nume / prenume, Adresă de e-mail, Adresă, Poziţie / Funcţie la locul de muncă, Număr de telefon, Număr de comandă, Magazin, Ţară

o    Bază legală

În baza interesului legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR), in baza consimţământului (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR)

III.    Surse de date

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi colectate de noi din diverse surse cum ar fi:

 • Direct de la dumneavoastră când sunteţi parte într-un contract încheiat cu noi sau cand ne solicitaţi diverse informaţii sau servicii;
 • De la angajatorul dumneavoastră în cazul în care avem un contract încheiat cu acesta sau când urmează să desfăşurăm proceduri în vederea încheierii unui astfel de contract;
 • Ca urmare a corespondenţei purtate cu dumneavoastră sau cu un partener de afaceri care ne furnizează datele dumneavoastră;
 • De la alte entități din grupul Ahold Delhaize cu care ați încheiat deja un contract, în vederea contactării dvs. de către Mega Image pentru scopul stabilirii unei relații contractuale;
 • Din surse publice, cum ar fi Registrul comerţului, Monitorul oficial sau presă, diverse website-uri, diverse baze de date;
 • De la asigurătorii noştri ca urmare a unui eveniment în care sunteţi implicat.

IV. Transferuri de date, destinatari și temeiul legal al acestor transferuri

 1.   Destinatari

Alte societăţi din grup: Transferăm Datele dumneavoastră referitoare la Persoana vizată altor companii din grupul Ahold Ahold Delhaize, în măsura permisă de legislația aplicabilă pentru interesele legitime ale Mega Image, în vederea facilitării comunicării interne, administrării sarcinilor și identificării/contractării anumitor furnizori împreună cu alte societăţi din grupul Ahold Ahold Delhaize.

Terți: Mega Image și/sau alte societăţi din grupul Ahold Delhaize vă pot transfera datele unor agenții guvernamentale și de reglementare (de exemplu, autorităților fiscale), case naționale de asigurări sociale, instanțe și alte autorități guvernamentale, conform prevederilor legislației aplicabile, în baza Art. 6(1) (c) GDPR, și consultanților externi cu rol de operatori de date (de exemplu, avocați, contabili, auditori etc.) în baza Art. 6 (1) (f) GDPR.

Prestatori de servicii (din cadrul grupului Ahold Delhaize și din afara acestuia): În cadrul operațiunilor sale comerciale normale, Mega Image încheie contracte cu prestatori de servicii terți sau cu alte societăţi din cadrul grupului Ahold Delhaize în vederea desfășurării anumitor sarcini legate de resurse umane sau IT, de gestionare a resurselor umane la nivel global.

Când suntem obligați, în baza prevederilor locale, să prelucrăm Categorii speciale de date referitoare la Persoana vizată, aceste informații sunt transferate în afara țării doar dacă legea aplicabilă permite acest lucru.

 1.   Transferuri de date transfrontaliere

Transferăm Datele dumneavoastră referitoare la Persoana vizată în afara țării în care vă aflați. Unii destinatari ai Datelor dumneavoastră referitoare la Persoana vizată sunt localizați în țări în legătură cu care Comisia Europeană nu a emis o hotărâre privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protecție a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locațiile care nu se află în Europa ale societăţilor din grupul Ahold Delhaize.

În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației europene privind protecția datelor (Cap. V GDPR). Astfel, încheind contracte de transfer al datelor în baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE și/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizând alte mijloace adecvate, am determinat faptul că toți ceilalți destinatari aflați în afara SEE oferă un nivel adecvat de protecție a datelor pentru Datele referitoare la persoana vizată, și că există măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru protejarea Datelor referitoare la persoana vizată împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv către afiliații noștri din afara SEE) fac obiectul cerințelor de transfer stipulate de legislația aplicabilă.

 

V.  Perioade de retenție

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta vor fi păstrate doar cât este necesar, pe durata relației dumneavoastră de muncă/colaborare stabilită cu furnizorul/operatorul economic/instituţia, etc. cu care Mega Image a stabilit relaţii contractuale, respectiv pe durata relatiei dumneavoastra de colaborare cu Mega Image, dar şi ulterior încetării raporturilor dumneavoastră contractuale în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile sau în scopul documentării încetării adecvate a relației de colaborare (de exemplu, pentru autoritățile fiscale etc.). Dacă se inițiază o măsură legală, Datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile şi/sau Politicii de Retenție a Datelor Mega Image. În principiu, vă vom păstra Datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, vom elimina/șterge Datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora. În toate cazurile, Datele cu caracter personal din contractele, comunicările și alte documente identificate poate fi supus unor cerințe legale de păstrare, care necesită, în principiu, păstrarea de până la 10 ani. Orice alte Date cu caracter personal vor fi, în principiu, șterse la cel mult 3 ani de la încetarea raportului de muncă/colaborare dintre dumneavoastră şi Mega Image , respectiv și furnizorul/operatorul economic/instituţia etc. cu care Mega Image a stabilit relaţii contractuale.

VI. Drepturile dumneavoastră legale

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă (GDPR), aveți următoarele drepturi:

 1.   Dreptul de acces:Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

 1.   Dreptul la rectificare:Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
 2.   Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal.
 3.   Dreptul la restricţionare:Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
 4.   Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.
 5.   Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dvs., în orice moment, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la obiecție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislației naționale aplicabile privind protecția datelor. Mega Image, în calitate de partener contractual al dumneavoastră sau al angajatorului/colaboratorului dumneavoastră, rămâne punctul de contact central în vederea exercitării acestor drepturi.

De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să adresați orice întrebări la adresa Bulevardul Timişoara Nr. 26, Etaj 2, Sector 6, București, Romania sau pe e-mail la adresa dataprotection@mega-image.ro.

 

Note:

Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare “Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”).