regulament-tombola-nestle

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Campanie NESTLE online in Mega Image - Adauga iubire pentru o viata cu

gust"

Perioada campaniei: 21.12.2022 - 28.12.2022 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

  1. Campania promotionala "Campanie NESTLE in Mega Image - Adauga iubire pentru o viata cu gust" (in continuare "Campania") este organizata de NESTLE ROMANIA S.R.L. ("Organizatorul"/"Nestle"), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, cu numar in Registrul Comertului J40/10813/2010, CUI 8184502, avand INFOLINE Nestle Romania: 0800.863.785 (linie telefonica gratuita, apelabila din orice retea nationala fixa sau mobila).

 

  1. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei ("Regulamentul Oficial" sau "Regulamentul"), care este disponibil public si gratuit pe www.nestle.ro/promotii in magazinele participante mentionate la art. 2.1, sau poate fi pus la dispozitie (i) in baza unui apel telefonic gratuit la lnfoline Nestle Romania, (ii) prin e-mail la contact@ro.nestle.com, sau (iii) pe baza unei solicitari scrise in atentia Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.

 

  1. Redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial, coordonarea mecanismului Campaniei, a bazei de date aferente derularii Campaniei si expedierea premiilor var fi realizate si operate prin intermediul MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul in Romania, Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365 (denumita in continuare "Agentia").

 

  1. Organizatorul poate modifica orice aspect al prezentului Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand a publica modificarile in aceeasi maniera ca prezentul Regulament, data publicarii fiind data intrarii in vigoare a modificarilor.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI

 

  1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, in magazinul online Mega Image - pe website-ul https://www.mega-image.ro (denumite in continuare ,,Magazine Participante"), conform perioadei specificate la art. 2.2 de mai jos.

 

  1. Campania se va desfasura in perioada 21.12.2022, ora 00:00:00 - 28.12.2022 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare "Perioada Campaniei"). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei.

 

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI PRODUSE PARTICIPANTE}

 

  1. Produsele Nestle participante la Campanie (denumite in continuare "Produse Participante"), sunt cele enumerate in Anexa nr. 1 la Prezentul Regulament.

 

  1. Orice alte produse comercializate sub marca Nestle, care nu sunt mentionate in Anexa nr. 1, nu pot fi utilizate pentru inscrierea in prezenta Campanie.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

  1. Pot participa la Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care

 

indeplinesc conditiile de participare prevazute la art. 5.1 (denumite in continuare

"Participanti").

 

  1. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
   1. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si/sau ai Agentiei;
   2. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) oricaror societati implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, colaboratori ai Organizatorului, Agentiei si/sau, daca e cazul, magazinelor participante;
   3. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a)-b) de mai sus (insemnand copii, parinti, soVsotie, frate/sora).

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

 

  1. Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie:

 

 • sa achizitioneze online, in perioada de desfasurare a Campaniei, din Magazinele Participante mentionate la art. 2.1, Produse Participante (conform art. 3.1.) in valoare totala de minimum 30 lei (inclusiv TVA) pe acelasi document fiscal, denumita in continuare "Valoare Minima";

 

 • Sa se inscrie in Campanie, prin completarea formularului online de participare pe website-ul www.nestle.ro/promotii i inscrierea numarului si datei documentului fiscal, in Perioada Campaniei, impreuna urmatoarele informatii: nume, prenume, numar de telefon, numarul documentului fiscal, data documentului fiscal si incarcarea imaginii documentului fiscal.

 

  1. Participantii sunt obligati sa pastreze, in original, documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, pentru eventualitatea de a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor, in cazul castigului.
  2. Pentru a putea fi inscrisa in campanie, bonul/documentul fiscal trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:

 

 • lmaginea documentului fiscal, incarcata in formularul online de participare, sa fie clara, lizibila, neechivoca;
 • Sa fie vizibile numarul si data bonului fiscal, precum si numele magazinului emitent;
 • Sa ateste achizitia de Produse Participante in valoare totala cumulata de minimum 30 lei pe acelasi document fiscal, produsele achizitionate si valoarea achizitiei;
 • Data achizitiei trebuie sa fie in Perioada Campaniei din Magazinele Participante, dar anterioara momentului inscrierii.
 • pastrarea bonului/documentului fiscal in original pentru validare.

 

  1. Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti conform procedurii stabilite in art. 6.4 si 6.5. din prezentul Regulament.

 

  1. Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, in conformitate cu obligatia impusa de lege privind campaniile publicitare, eel tarziu in data de 28.02.2023, fiind astfel o etapa obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

 

  1. Pentru fiecare inscriere efectuata, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii. Exemplu, dar fara a se limita la:
 1. confirmare ca mesajul a fast receptionat;
 2. instiintare asupra depasirii limitei de inscrieri in Campanie.

 

 

   1. Pentru fiecare inscriere efectuata pe website-ul www.nestle.ro/promotii, Participantul va primi un mesaj de raspuns, dupa cum urmeaza:
 1. In cazul in care participarea este corecta:

Bravo! Participarea ta ln campanie a fast lnregistrata. Te rugam sa pastrezi bonul fiscal pana la extragerea finala! Mutt succes!

 

 1. In cazul in care participantul a depasit limita de inscrieri/zi:

Ai atins deja !imita maxima de 5 lnscrieri pe zi permise de Regulamentul Oficial. Aceasta lnscriere nu va fi inregistrata ln campanie. Te 8$feptam maine cu noi lnscrieri! Mutt succes!

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/inforrnare pe parcursul derularii prezentei Campanii promotionale, fara o notificare prealabila si fara intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.

 

  1. In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta factura fiscala emisa si trimisa pe email de catre Magazinul participant, la data efectuarii achizitiei prin care Participantul, la solicitarea Organizatorului, poate face dovada achizitiei de Produse Participante in Valoarea Minima impusa de Regulament. Documentele fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in perioada de desfasurare a Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie.

 

  1. Pentru fiecare document fiscal, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data, folosind aceeasi modalitate de inscriere stabilita de prezentul Regulament. Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant ii garanteaza acestuia o sansa de castig. Un participant poate castiga maximum un singur premiu constand in Kitchen Tava chec/ cozonac cu baza detasabila Cooking by Heinner Simona Pope, indiferent de numarul de achizitii si/sau de mesaje trimise si/sau de magazinul participant din care a achizitionat.

 

 

  1. Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse pe documentul fiscal participant.

 

  1. In situatia in care, pe un document fiscal se gasesc Produse Participante cu o valoare mai mare decat suma minima impusa (Valori Minime multiple), consumatorul va avea dreptul la o singura inscriere in Campanie, o noua inscriere a documentului fiscal deja inscris fiind invalidata. Daca un consumator doreste sa achizitioneze mai multe Produse Participante pentru a se inscrie in Campanie de mai multe ori, acesta va trebui sa achizitioneze Produse Participante in Valoarea Minima impusa pe cate un document fiscal diferit.

 

  1. Avand in vedere ca numarul de telefon reprezinta elementul de identificare a unui Participant unic pe Perioada Campaniei, un Participant identificat prin acelasi numar de telefon se poate inscrie in Campanie de maximum 5 (cinci) ori pe zi, fiind necesar ca fiecare inscriere noua sa fie facuta in baza unui document fiscal diferit. lncepand cu inscrierea imediat urmatoare celor 5 inscrieri/zi, Participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie si urmatoarele incercari nu vor fi validate.

 

  1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un Participant a efectuat inscrieri folosind de mai multe ori aceleasi mijloace de comunicare si este suspect de frauda, Organizatorul

 

isi rezerva dreptul sa {i) solicite lamuriri si orice documente relevante, {ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, {iii) blocheze, pe toata Perioada Campaniei, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca fraudarea Campaniei, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

 

  1. in cazul in care, pe parcursul prezentei Campanii, un participant reclama, prin orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu numarul documentului fiscal a mai fost

inscris in Campanie anterior, este gre9it, incomplet sau incorect, etc), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiilor:

 

 1. Participantul ce formuleaza reclamatia va contacta in termen de 48 ore de la data si ora imposibilitatii de inscriere Organizatorul, pe email la adresa mail validare@mercury360.ro si va transmite in termen de 2 zile lucratoare de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a documentului fiscal pe care figureaza numarul de document fiscal pe care este in imposibilitatea de a-I inscrie in Campanie. Participantul poate face dovada detinerii documentului fiscal prin expedierea acestuia, in forma electronica, la adresa validare@mercury360.ro pentru a se putea face verificarea in vederea validarii sale;
 2. in cazul in care numarul de document fiscal revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt participant, pentru a se putea face validarea participantului ce a achizitionat in realitate 9i in mod corect produsele participante 9i a

facut inscrierea in Campanie corect, Agentia Tl va contacta 9i pe participantul inscris eel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea 9i ii va comunica scopul apelului. Dupa in9tiintarea participantului despre situatia de fapt, i se va solicita sa prezinte in termen de 2 zile lucratoare de la data contactarii sale

telefonice, dovada, in original, a detinerii documentului fiscal pe care a fast descoperit numarul de document fiscal inscris, pentru a se putea face in acest fel validarea sa fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii documentului fiscal revendicat prin expedierea documentului fiscal in forma electronica, la adresa validare@mercury360.ro, pentru a se putea face verificarea in vederea validarii sale. In cazul in care primul participant care a inscris numarul de document fiscal in cazul in care nu poate fi contactat din motive independente de Organizator (numar de telefon inchis, in afara ariei de acoperire, nu raspunde nimeni la apelurile Organizatorului, etc.), va fi anuntat si prin SMS referitor la motivul contactarii, termenul de 2 zile lucratoare curgand din momentul trimiterii mesajului SMS.

 1. Procedurile descrise la punctele (a) si (b) se vor efectua initial in forma electronica, pe email la adresa validare@mercury360.ro, pentru a facilita 9i a grabi tot procedeul. In

urma acestei proceduri se vor verifica toate informatiile necesare si obligatorii pentru inscrierea in Campanie: numarul documentului fiscal aflat in discutie, data emiterii, produsele participante, valoare produse participante;

 

 1. in cazul in care unul dintre participantii in cauza nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, refuza nemotivat sau nu este in masura sa prezinte dovada

detinerii documentului fiscal, atunci Organizatorul i9i rezerva dreptul de a-I invalida pe participantul respectiv 9i de a-I elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-I

inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai eel ce face dovada efectiva a detinerii documentului fiscal cu numarul revendicat;

 

 1. in cazul Tn care participantul motiveaza Tntemeiat imposibilitatea prezentarii ,n termenul mentionat, atunci Organizatorul i i rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 2 zile lucratoare. Daca participantul nu respecta nici acest termen extins, consecinta va fi imposibilitatea inscrierii sale in baza de date a Campaniei. In cazul in care astfel de inscrieri var fi validate dupa data limita la care trebuie realizata tragerea la sorti, inscrierea nu mai poate fi adaugata in baz de date.

 

 1. in cazul ,n care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de terminarea perioadei de inscriere in tragerea la sorti a Campaniei, iar intervalul de timp dintre reclamatie i finalizarea acestei perioade este mai mic de 2 zile lucratoare, atunci Organizatorul Ti va comunica participantului ,n cauza termenul limita pe care 11 mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii documentului fiscal cu numarul revendicate, orice depa ire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa. ln aceasta din urma situatie, validarea participarii (daca va fi cazul) nu se va putea face decat dupa ce participantul va face dovada detinerii documentului fiscal, continand numarul de document revendicat, prin prezentarea fizica a documentului fiscal Tn cauza;

 

 1. in cazul ,n care ambii participanti indeplinesc conditiile de validare si se constata ca documentele fiscale prezentate, desi cu numere identice, sunt diferite (spre exemplu: au fast emise de magazine participante diferite), ambele inscrieri var fi introduse in baza de date in vederea extragerii.

 

 1. in cazul Tn care documentele fiscale transmise de participanti sunt identice (aceleasi produse, emise la aceeasi ora din acelasi magazin particpant, etc) ambele inscrieri var fi eliminate din baza de date, daca nu exista alte criterii de invalidare individuala (de exemplu, fara a se limita la, un Participant este un angajat al magazinului participant).

 

 

 

SECTIUNEA       6.     PREMIILE      51     VALOAREA      ACESTORA.      DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

  1. La finalul Campaniei, Nestle va acorda 50 premii, prin tragere la sorti, prin intermediul Agentiei, conform tabelului de mai jos:

 

 

 

Descrierea detaliata

 

 

Numar

 

Valoare unitara (lei cu TVA)

 

Valoare totala (cu TVA)

 

Tava chec/ cozonac cu baza detasabila Cooking by Heinner Simona Pope, 31 x 12 x 8

 

50

 

39.9

 

1,995.00

Total fara TVA

50

 

1,995.00

 

 

  1. Valoarea totala a celor 50 de premii este de 1,995 de lei, fara taxe.
  2. Descrierea premiilor:

Tava chef/cozonac cu baza detasabila Cooking by Heinner Simona Pope, 31 x 12 x8                            

                  CARACTERISTICI GENERALE              

 Tip produs          lava                                    

 

 

Continut

pachet

 

1 x tava cu baza detasabila

Utilizare

Paine si cozonac

Forma

Dreptunghi

Material

Otel

Culoare

Turcoaz Negru

DIMENSIUNI

lnaltime

8cm

Lungime

31cm

Latime

12 cm

 

 

  1. Premiile Campaniei vor fi acordate castigatorilor desemnati prin tragere la sorti in data de 09.01.2023, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie, in prezenta unui reprezentant al Agentiei, in calitate de reprezentant al Organizatorului, si a unui notar public sau avocat.

 

  1. Se vor extrage cate un (1) potential castigator si cate cinci (5) rezerve pentru fiecare premiu acordat. La tragerea la sorti participa toate inscrierile valide inregistrate pe toata Perioada Campaniei. Cu ocazia tragerii la sorti se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va semnat de persoanele prezente la extragere.

 

In cazul in care un Participant a castigat deja, la data desemnarii sale drept castigator, numarul maxim de premii pe care un Participant ii poate castiga in cadrul prezentei Campanii, potrivit paragrafului 5.8, acesta nu mai are dreptul de a mai fi desemnat drept ca tigator, participarea sa la Campanie ulterior momentului in care acesta a ca tigat deja numarul maxim de premii fiind invalidata in mod automat. In acest caz, Organizatorul va proceda la validarea uneia dintre rezervele extrase.

 

  1. Premiile din aceasta Campanie nu sunt transmisibile si nu pot fi inlocuite. In mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicarii si a utilizarii premiilor.

 

  1. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii poate fi revendicate si expediate doar pe teritoriul Romaniei.

 

  1. Daca pana la finalul Campaniei, numarul de Participanti validati este mai mic decat numarul premiilor anuntate, premiile ramase nu vor fi acordate si vor ramane in posesia Organizatorului.

 

  1. Numele castigatorilor premiilor acordate si premiile castigate de acestia prin tragere la sorti vor fi publicate pe website-ul www.nestle.ro/promotii, dupa validarea finala a acestora. Alte date privind Mijlocul de Comunicare (ex. numerele de telefon prin intermediul carora s-au efectuat inscrierile) nu vor fi publicate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a afisa numele castigatorilor si in timpul procesului de validare, utilizand de fiecare data mentiuni corespunzatoare, spre exemplu, insa fara a se limita la: in curs de prevalidare, in curs de validare, validat etc.

 

  1. Pentru a intra in posesia premiului, Participantii sunt obligati sa permita verificarea in original a documentului fiscal de catre Organizator sau de catre reprezentantii acestuia (spre exemplu, curierul care livreaza premiul).

 

  1. Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale Campaniei, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

  1. Daca e cazul, premiile in produse acordate de catre Organizator in cadrul Campaniei beneficiaza de garantie comerciala doar conform conditiilor stabilite de catre comerciantul produselor acordate ca premiu si doar in termenul comunicat de comerciantul produselor, care incepe sa curga de la data achizitiei respectivelor produse de catre Organizator sau de catre subcontractantii ori prepusii sai. Garantia de conformitate a produselor este prevazuta de legislatia incidenta.

 

  1. Orice material comunicat de catre Participanti in cadrul prezentei Campanii, sub orice forma (video, audio, text), in orice mediu (online, offline) trebuie sa respecte conditiile prezentului Regulament, reglementarile legale si bunele moravuri, sa aiba un continut decent, licit, nediscriminatoriu si relevant pentru prezenta Campanie si sa nu incalce orice drepturi, inclusiv de autor si/sau de proprietate intelectuala, a unor terte parti. Participantul este in integralitate raspunzator pentru materialele comunicate si prejudiciile cauzate prin utilizarea si/sau diseminarea ilegala/in dauna unor terti a acestora, garanteaza ca detine drepturi depline si nelimitate vizand materialele participante. In cazuri contrare, Organizatorul, la libera sa alegere, poate dispune masuri de remediere necesare precum, fara a se limita la, eliminarea din Campanie si pana la solicitarea acoperirii prejudiciilor cauzate.

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INITIALA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

 

Pana la validarea finala un Participant ce a fast extras drept castigator va fi numit "potential castigator" si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi declarat castigator final:

 1. Revendicarea Online:

 

   1. Dupa tragererile la sorti efectuate, castigatorii Premiilor vor primi cate un SMS pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat participarea castigatoare, cu informatii despre premiul castigat;

 

   1. In mesajul SMS, prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, Participantii vor primi si unlink unic, denumit "link de revendicare". Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat pentru revendicarea unui singur premiu, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicarea sa prin SMS. Prin link-ul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidari electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiteril SMS-ului de informare sa completeze categoriile de date necesare revendicarii premiului: nume, prenume, e-mail, adresa de expediere a premiului (in cazul premiile fizice).

 

   1. In cazul in care potentialul castigator nu acceseaza si/sau revendica premiul in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la primirea SMS-ului, Agentia va efectua 2 (doua) apeluri telefonice in decurs de 48 de ore in vederea revendicarii premiului. In cazul in care nu va raspunde, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, acesta din urma avand dreptul sa treaca la validarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora. Rezervele vor fi contactate respectandu­ se aceeasi procedura mentionata la punctele i. si ii.

 

 1. Prevalidarea:

 

 1. Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data completarii de catre potentialul castigator, a tuturor informatilor necesare validarii.
 2. lmaginile cu Bonurile Fiscale emise de catre Magazinele Participante si inscrise de Participanti trebuie sa contina in mod clar denumirea Produselor Participante, numele magazinului, data si ora-minutul-secunda achizitiei. In cazul, in care Bonurile Fiscale nu contin denumirea Produsului Participant si nici o alta data

 

solicitata prin prezentul Regulament Offcial sau exista diferente intre datele din poza Bonului Fiscal si datele completate de participant in formularul manual de inscirere, participarile nu vor fi luate in considerare de catre Organizator si prin urmare inscrierile respectiv vor fi invalidate.

 1. La finalul etapei de prevalidare, daca toate cerintele au fost respectate de catre potentialul castigator, acesta intra in procedura de validare si intrare in posesia premiului.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica eligibilitatea Bonului Fiscal direct in Magazinul Participant care a emis Bonul Fiscal, fara implicarea directa a participantului potential castigator. In cazul in care, in urma verificarii, se constata ca Bonul Fiscal nu exista sau nu corespunde in intregime cu eel eliberat de Magazinul Participant respectiv, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de acordare al premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune aceloragi reguli de prevalidare descrise in prezentul Regulament Oficial.

 

 1. Validarea finala:

 

  1. Dupa finalizarea prevalidarii, daca Organizatorul doreste o confruntare a inscrierii cu documentul fiscal in original, potentialul castigator poate fi contactat, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare, de un curier caruia va trebui sa ii inmaneze documentul fiscal in original inscris in Campanie, in baza unui Proces Verbal de predare-primire si a unei Declaratii de castigator, semnate de ambele parti.

 

  1. Dupa ce, daca e cazul, documentul fiscal in original inscris in Campanie intra in posesia Agentiei si daca toate conditiile anterioare au fost respectate, Participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului.

 

  1. Livrarea premiului se va efectua de catre Agentie, in termen de maximum 40 de zile lucratoare de la data validarii finale a premiului, la adresa specificata de castigator in procesul de validare. Agentia se obliga sa returneze Castigatorului, odata cu livrarea premiului, si bonul fiscal original, in cazul in care acesta a fost solicitat pentru validare. Odata cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

 

  1. In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:
   1. un potential castigator furnizeaza la revendicare informatii incomplete sau eronate; sau
   2. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
   3. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau
   4. un potential castigator nu a achizitionat pe bonul fiscal trimis pentru inscriere, Produse Participante in Valoarea Minima obligatorie, in Perioada Campaniei, din Magazinele Participant/e.

 

SECTIUNEA 8. ERORI SI BONURI/DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZATOARE

 

  1. lnscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri/documente fiscale care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

 

  1. Organizatorul, Agentia si Magazinele Participante care comercializeaza Produse Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

 

  1. Organizatorul si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra documentelor fiscale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (bonuri/documente fiscale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui Participant care a inscris primul documentele fiscale respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

 

  1. Organizatorul si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial.

 

  1. Organizatorul Campaniei si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:
   1. documentele fiscale care au facut subiectul unor incercari in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar decat eel comunicat;
   2. Revendicarile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte;
   3. Situatiile in care Mijlocul de Comunicare cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat (numarul de telefon este dezactivat, blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie in timpul precizat in Regulament;
   4. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi document fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativa ca:
    1. detine documentul fiscal in original ce contine numarul de document fiscal care a stat la baza alocarii premiului si
    2. este titularul datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.
   5. Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la inscriere;
   6. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decat Produsele Participante.

 

  1. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor.

 

  1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

 

  1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

 

  1. Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
   1. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
   2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului si ca este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
  1. O  Organizatorul si Agentia implicate in Campanie:
   1. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor;
   2. sunt exonerati de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului

 

preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

   1. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

 

  1. Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu exceptia acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acestea vor fi datorate.

 

  1. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun tel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (achizitia produselor participante pentru indeplinirea conditiei de participare, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie, a consultarii Regulamentului Oficial, cheltuieli postale etc.).

 

 

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

  1. Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal indicate in tabelul de mai jos:

 

Persoana vizata

Date cu caracter personal

Scop

Participant

Numar de telefon mobil

lnscriere

Potential Castigator

Numar de telefon mobil, nume, prenume,

 

Numar de telefon mobil, nume, orenume, adresa de e-mail.

Revendicare initiala

 

Prevalidare electronica

Castigator

Numar de telefon mobil, nume, prenume, adresa de livrare a premiilor, adresa de e-mail)

 

 

Numar de telefon mobil, nume, prenume, adresa de livrare a premiilor,

Validare finala

 

 

 

 

Acordare si expediere premii

 

 

  1. Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agentiei, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare "RGPD") si Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se gaseste pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.

 

  1. Participantii inteleg ca prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Campaniei.
  2. Baza de date realizata ca urmare a derularii prezentei Campanii reprezinta proprietatea Organizatorului, care ofera drept de acces Agentiei pentru a-si indeplini obligatiile in privinta derularii prezentei Campanii.

 

  1. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, isi pot exercita urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor, anume: dreptul la informare

, dreptul de acces la date , dreptul la rectificare , dreptul la stergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat"), dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acest Regulament.

 

  1. Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare.

 

  1. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, pot fi inregistrate.

 

  1. In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta.

 

  1. Revendicarea premiilor Campaniei, nu implica obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct. In masura in care Participantul ar consimti la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor privind produsele si initiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal p,mtru comunic.ri ulterio.r& de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organiz.tor pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

 

  1. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Organizator catre partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Organizator), companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, precum si publicului (in cazul castigatorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal in alte state din cadrul Uniunii Europene, dar si din afara Uniunii Europene(de ex., altor companii din acelasi grup).

 

  1. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.

 

 

 

ll

 

  1. Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii var trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa din Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339 sau la adresa de e-mail dataprotection@ro.nestle.com.

 

  1. Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate var fi distruse si nu var fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.

 

  1. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral.

 

  1. Organizatorul si Agentia iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesara pentru scopurile stabilite in prezentul Regulament. Pentru indeplinirea de catre Organizator si/sau de catre Agentie, a obligatiilor legale, juridice si fiscale, datele de inregistrare ale Participantilor vor fi colectate si retinute, dupa cum urmeaza: a) Datele castigatorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, var fi prelucrate si/sau pastrate de Organizator si/sau Agentie pe durata si dupa incetarea campaniei, pe o durata de minim 7 ani; b) Datele Participantilor necastigatori var fi prelucrate si/sau pastrate de catre Organizator si/sau Agentie pe durata campaniei si pe o durata de 90 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior mentionat, Organizatorul si Agentia var sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Daca termenul de 90 de zile calendaristice se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se va implini in prima zi lucratoare ulterioara acestuia.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

  1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 14, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

  1. lncetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fast facut public si prezentul Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 13. SESIZARI SI LITIGII

 

  1. In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la inchiderea Campaniei, o solicitare telefonica, la numarul de infoline 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) sau o cerere scrisa prin e-mail la adresa de e-mail contact@ro.nestle.com sau prin pasta la adresa sediului social mentionat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.

 

  1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se var rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vorfi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

 

  1. In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie ii pune

 

pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

 

  1. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.

 

  1. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea:
   1. pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;
   2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
   3. tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
   4. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

 

Prezentul Regulament Oficial, impreuna cu Anexele sale, a fost redactat de catre Agentie in numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modif., fiind autentificat de un notar public.

 

Tehnoredactat in forma expres solicitata de parte si autentificat la Societatea Profesionala Notariala ,,OPREA ALEXANDRA RODICA si BOSTINA-TONEA LAURA-ANDREEA'', intr-un

exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate, din care unul ramane in arhiva biroului notarial, iar 2 (doua) exemplare s-au eliberat partilor.

 

 

Organizator,

NESTLE ROMANIA S.R.L.

 

Prin imputernicit,

Agentia Mercury360 Communications

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 A PREZENTULUI REGULAMENT OFICIAL

 

Produse Participante la Campania Promotionala

 

"Campanie NESTLE online in Mega Image - Adauga iubire pentru o via\a cu gust"

 

 

Produse Participante

LION Coconut 40x40g

LION Chocolate 40x42g

LION Peanut 4Dx41g

LION White 36x42g

LION Chocolate DUO 28x{2x30g)

KIT KAT CHUNKY Lapte 24x40g

KIT KAT CHUNKY White 24x40g

KIT KAT 4 Finger 36x41.5g

KIT KAT 4 Finger White 24x41.5g

KIT KAT 4 Finger Dark 70% 24x41.Sg

KIT KAT MINI 24x200g

KIT KAT Pops Milk 22x140g

KIT KAT Pops Haz&Cocoa 10x110g

KIT KAT Pops Pnt&Corn10x110g

NESQUIK Wafer Milk Chocolate 30x26g

JOE Big Cocoa 40x45g RO

JOE Big-Coffee 40x45g RO

JOE Dreams Choco 30x33g

JOE Dreams Alune 30x31g

JOE Dreams Orange 30x3lg

JOE XXL Milk Choco 6{20x46g)

JOE XXL Milk Cream 6(20x46g)

JOE XXL Hazelnuts 6(20x46g)

JOE XXL Salted Caramel 6(20x46g)

JOE Original Cocoa 30x34g

JOE Original Hazelnut 30x34g

JOE Original Cocoa 12x160g

JOE Original Hazelnuts 12x160g

JOE Original Vanilla 12x160g

JOE Original Lemon 12x160g

JOE Cioco Milk 12x160g

JOE Cioco Hazelnuts 12x160g

JOE Cioco Cocoa 12xl60g

JOE Noir Milk 12x160g

JOE Noir Brownie 12x160g RO

JOE Noir Milk 3Ox33gRO

JOE Mini Dark Multipack 14(6x17.Sg)

 

 

JOE Mini Classic Multipack 14(6x18g)

JOE Mini Caramel Multipack 14(6x20g)

JOE Zi Buna Lemon 20x117g RO

JOE Zi Buna Cocoa 20x117g RO

SMARTIES Hexa 24x38g

SMARTIES Giant Hexa 20x130g

SMARTIES MINI 16x158g

SMARTIES Pouch 8xl05g

AFTER EIGHT Classic 12x200g

AFTER EIGHT Orange 12x200g

AFTER EIGHT Dark 12x400g

AFTER EIGHT Mojito 12x400g

AFTER EIGHT Cherry 12x400g

AFTER EIGHT Gift Tin 9(2x200g)

NESTLE LRDA Milk Cran Hzn Alm 15x170g

NESTLE LRDA Milk Rais Hzn Alm 15x170g

NESTLE LRDA Dark Blub Hzn Alm 15x170g

NESTLE DESSERT Noir 20x205g

NESTLE DESSERT Blanc 20x180g

NESTLE DESSERT LAIT 22x170g

NESQUIK Cereal Bag 16x250g

NESQUIK Cereal Bag 15x450g N2 RO

NESQUIK Cereal Bag lSxSOOg Nl RO

NESQUIK Cereal Bag 15x500g PRPA CRADIG RO

NESQUIK CerBag 15x500g PRPA AVADIG RO

NESQUIK Cereal Bag 10x650g Nl RO

NESQUIK MIX Cereal Bag 16x225g NO PL

NESQUIK MIX Cereal Bag 16x225g N22 PL

NESQUIK MIX Cereal Bag 15x460g N02 RO

NESQUIK MIX Cereal Bag 15x400g N2 RO

NESQUIK ABC Cereal Bag 15x460g NO RO

NESQUIK ABC Cereal Bag 15x400g N2 RO

NESQUIK BANANA CRUSH Cereal Bag 6x350g NO XG

CHOCAPIC Cereal Bag 16x250g

CHOCAPIC Cereal Bag 15x450g N2 RO

CHOCAPIC Cereal BaglSxSOOg NO RO

CHOCAPIC Cereal Bag lSxSOOg PRPA CR

CHOCAPIC Cer Bag 15x500g PRPA AVADIG RO

CHOCAPIC Cereal Bag 12x650g Nl RO

CHEERIOS Cereal Bag 16x250g

CHEERIOS Cereal Bag 16x250g N22 PL

CHEERIOS Cereal Bag 15x450g N2 RO

CHEERIOS Cereal Bag 15x500g Nl RO

CHEERIOS Cereal Bag 15x500g PRPA CRADIG RO

CHEERIOS CerBag 15x500g PRPA AVADIG RO

CHEERIOS Cereal Bag 10x650g N2 RO

CHEERIOS OAT Cereal Bag 15x400g Nl RO

CHEERIOS OAT APPLE Cereal Bag 15x400g Nl RO

CINI-MINIS Cereal Bag 16x250g

CINI-MINIS Cereal Bag 15x450g N2 RO

 

 

CINI-MINIS Cereal Bag 15x500g NO RO

CINI-MINIS Cereal Bag 15x500g PRPA CRADIG RO

CINI-MINIS CerBag 15x500g PRPA AVADIG RO

CINI-MINIS Cereal Bag 10x650g Nl RO

CINI-MINIS CHURROS Cereal Bag15x400g

CINI-MINIS CHURROS Cereal Bag15x400g N2 XG

STRAWBERRY MINIS Cereal Bag16x250g

STRAWBERRY MINIS CerBag 15x450g N2 RO

STRAWBERRY MINIS Cereal Bag 15x500g NO RO

COOKIE CRISP Cereal Bag 16x250g

COOKIE CRISP Cereal Bag 16x250g N22 PL

COOKIE CRISP Cereal Bag 1Sx450g N2 RO

COOKIE CRISP Cereal Bag 15x500g Nl RO

COOKIE CRISP CerBaglSxSOOg PRPAAVADIG RO

LION Cereal Bag 20x250g

LION Cereal Bag WILDCRUSH 6x350g Nl XG

LION Cereal Bag 18x450g N2 RO

LION Cereal Bag 18x500g NO RO

LION Cereal Bag 18x500g PRPA CRADIG RO

LION Cereal Bag 18x50Qg PRPA AVADIG RO

CORN FLAKES 20x250g

CORN FLAKES MIERE&/\R/\HIDE CcrcJI BJ/:: 16x250g

--

CORN FLAKES MIERE&ARAHIDE Cereal Bag 18x450g

NORD

CORN FLAKES GTF Cereal Bag 12x500g

FITNESS Cereal Bag 15x42Sg NO RO

FITNESS YOGHURT Cereal Bag 1Sx425g NO RO

FITNESS FRUITS Cereal Bag 16x225g NS PL

FITNESS FRUITS Cereal Bag 1Sx425g NO RO

FITNESS CHOC Cereal Bag 1Sx42Sg NO RO

FITNESS DARK CHOC Cereal Bag 1Sx400g N2 RO

FITNESS GRANOLA CHOC CerBag 14x300g N2 XG

FITNESS GRANOLA CHOC CerBag 14x300g N2 RO

FITNESS GRANOLA CRAN CerBag14x300gN2 XG

FITNESS GRANOLA CRAN CerBag14x300g N2 RO

FITNESS GRANOLA HONEY CerBag14x300gN2 XG

FITNESS GRANOLA HONEYCerBag14x300g N2 RO

FITNESS Mix Cereal Br QP 21.984 kg

NESTLE Kids Cereal Bar QP 24kg

NESQUIK Cereal Bag 16x250gN2 RO

NESQUIK MIX Cereal Bag 16x225g N3 RO

CHOCAPIC Cereal Bag 16x250g N3 RO

CHEERIOS Cereal Bag 16x250g N2 RO

COOKIE CRISP Cereal Bag 16x250g N2 RO

NESQUIK Baton de cereale 16x25g

NESQUIK MAXCO Baton de cereale 16x25g NO PL

CHOCAPIC Baton de cereale 16x25g

CINI-MINIS Baton de cereale 16x25g

CORN FLAKES Baton de cereale 12x22g

FITNESS Baton de cereale 16x23.Sg N2 RO

 

 

FITNESS STRAWBERRY Baton de cereale 16x23.Sg

FITNESS DEUCE MILK CHOCO Baton de cereale 16x22,Sg

FITNESS CHOCOLATE HAZELNUTS DEUCE Baton de

cereale 16x22.Sg

FITNESS WHITE CHOCOLATE DEUCE Baton de

cereale 16x22.Sg

FITNESS CHOCO BANANA Baton de cereale 16x23.Sg

FITNESS HONEY&ALMOND CerBr Dspl 16x23.Sg NO XG

MUSU CHOCOLATE Baton de cereale 12x35g NO XG

MUSU CHERRY Baton de cereale12x35g

NESCAFE BRASERO Stick 10(60x1.8g)

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan 12x50g

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan12x100g

NESCAFE BRASERO Strong Nat 12x100g

NESCAFE Crema 12x100g

NESCAFE CLASSIC Decaf Jar 12x100g

NESCAFE Crema 6x200g

NESCAFE Cafea Instant Borcan 6X200g

NESCAFE Black Roast jar 12x95g

NESCAFE BRASERO 100g +Frappe Glass

NESCAFE GOLD Jar 12x100g

NESCAFE GOLD Crema Jar 12x100g

NESCAFE GOLD ESPRESSO Jar 6x100g

NESCAFE GOLD Jar 6x200g

NESCAFE 3in1Original 10(24x16.5g)

NESCAFE 3in1Mild 10(24x15g)

NESCAFE 3in1Strong 10(24x14g)

NESCAFE 3in1Zahar Brun 10(24x16.5g)

NESCAFE 3inl Frappe 10(24x16g)

NESCAFE 3in1Original+Mug (24X16.5g) MP

NESCAFE 3in1Mild+Mug (24x15g) MP

NESCAFE 3in1Strong+Mug (24x14g) MP

NESCAFE 3in1Frap+Shkr (24x16g) MP

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 8{8x1Sg)

NESCAFE CLASSIC Latte 8(8x15g)

NESCAFE CLASSIC Mocca 8(8x15g)

NESCAFE GOLD Van Late 6(8x18.Sg)

NESCAFE GOLD Cappuccino Sweet 6(8x14g)

NESCAFE GOLD Double Choe Maha 6{8x18.Sg)

NESCAFE DOLCE GUSTO Napoli 3x128g

NESCAFE DOLCE GUSTO Organic Esp Peru 12Cap3x84g

NESCAFE DOLCE GUSTO Grande lntenso 3x144g

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso 3x88g

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso lntenso 3xll2g

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Barista 3x112g

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Buondi 3x99.2g

 

 

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Ristretto Ardenza 3x112g

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Decaf Red 3x99.2g

NESCAFE DOLCE GUSTO Coffee Moka 16Cap3x144g

NESCAFE DOLCE GUSTO Cortado Espresso Decaf 3x99.2g

NESC DLC GST Cortado 16Cap 3x100.8g XG

NESCAFE DOLCE GUSTO Caffe Lungo 3x104g

NESCAFE DOLCE GUSTO Caffe Lungo Intense 3x144g

NESCAFE DOLCE GUSTO Lungo Decaf 3x112g

NESCAFE DOLCE GUSTO Cafe AuLait 3xl60g

NESCAFE DOLCE GUSTO Cafe AuLait Intense 3x160g

NESCAFE DOLCE GUSTO Cappuccino 3x186,4g

NESCAFE DOLCE GUSTO Late Machiato 3x183.2g

NESCAFE DOLCE GUSTO Caramel Machiato 3x145.6g

NESCAFE DOLCE GUSTO Flat White 3x187.2g

NESCAFE DOLCE GUSTO Nesquik 3x256g

NESCAFE DOLCE GUSTO Chococino 3x256g

NESCAFE DOLCE GUSTO 12Box Piccolo XS 1.5kg

STARBUCKS MEDIUM HOUSE BLEND R&G 6x200g

STARBUCKS BLONDE VERANDA BLEND R&G 6x200g

STARBUCKS DARK ESPRESSO ROAST R&G Fine

6x200g

STARBUCKS BLONDE ESPRESSO ROASTWB 6x200g

STARBUCKS DARK ESPRESSO ROAST WB 6x200g

STARBUCKS MEDIUM PIKE PLACE ROAST WB

6x200g

STARBUCKS by NDG Dark Espresso Roast 12Cap 3x66g

STARBUCKS by NDG Blonde Espresso Roast 12Cap3x66g

STARBUCKS by NDG Medium Colombia 12Cap 3x66g

STARBUCKS by NDG Americano Veranda 12Caps 3x102g

STARBUCKS by NDG Americano House Blend 12Cap 3x102g

STARBUCKS by NDG Latte Macchiato 12Caps 3x129g

STARBUCKS by NDG Latte Caramel 12Caps 3x127.8g

STARBUCKS by NDG Cappuccino 12Caps 3x120g

STARBUCKS by NDG Caffe Latte 12Caps 3x121.2g

STARBUCKS by NDG Vanilla Machiato 12Cap 3x132g

STARBUCKS by NESPRESSO House Blend 12x57g

STARBUCKS by NESPRESSO Caffe Verona 12x55g

STARBUCKS by NESPRESSO Colombia 12x57g

STARBUCKS by NESPRESSO Espresso Roast 12x57g

 

 

STARBUCKS by NESPRESSO Blonde Espresso Roast

12x53g

STARBUCKS signature chocolate 42% 6x330g

STARBUCKS signature chocolate Caramel sarat 10(10x22g)

GOURMET GOLD CiG Pui&Ficat 24x85g

GOURMET GOLD CiG Pui&Somon 24x8Sg

GOURMET GOLD Mousse Pui 24x85g

GOURMET GOLD Mousse Vita 24x85g

GOURMET GOLD Mousse Curcan 24x85g

GOURMET GOLD Mousse Tuna 24x85g

GOURMET GOLD DuoT Vita&Pui 24x85g

GOURMET GOLD Duo Peste Oceanic cu Spanac 24x85g

GOURMET GOLD Svry Vita&Rosii 24x85g

GOURMET GOLD Svry Pui&Morcovi 24x85g

GOURMET GOLD Svry Miel&Fasole Verde 24x85g

GOURMET GOLD Duo Vita&Pui 12(4x85g)

GOURMET GOLD Vita 12(4x85g)

GOURMET GOLD Mousse Vita12(4x85g)

GOURMET MON PETIT Pui&Rata&Curcan 8(6x50g)

GOURMET MON PETIT Vita&Vanat&Ficat 8(6x50g)

GOURMET MON PETIT Pastrav&Somon&Ton 8(6x50g)

GOURMET PERLE Vita&Morcovi Pch26x85g

GOURMET PERLE GiG Pui Pch 26x85g

GOURMET PERLE Vita&Pui&lepure&Somon 12(4x85g)

GOURMET PERLE Vitel si Legume, lepure si Morcovi, Miel si Legume, Pui Provencale 12(4x85g)

GOURMET PERLE Vita&Pui 12(4x85g)

GOURMET PERLE Rata 12(4x85g)

GOURMET NATURE'S CREATIONS

Vita&Mazare&Morcov 24x85g

GOURMET NATURE'S CREATIONS

Pui&Rosii&Spanac 24x8Sg

GOURMET NATURE'S CREATIONS

Curcan&Spanac&Pastarnac  24x85g

GOURMET NATURE'S CREATIONS Pui 12(4x8Sg)

FELIX FANTASTIC JUNIOR Pui 26x8Sg

FELIX FANTASTIC Vita Pch 26x8Sg

FELIX FANTASTIC Somon Pch 26x8Sg

FELIX FANTASTIC lepure Pch 26x8Sg

FELIX FANTASTIC Pui Pch 26x85g

FELIX Sensations Vita&Rosii 26x85g

FELIX Sensations Pui&Morcov 26x85g

FELIX CRUNCHY&SFOT Junior Pui&Legume 4x950g

FELIX CRUNCHY&SFOT Somon&Ton&Legume 4x950g

 

 

FELIX CRUNCHY&SFOT Pui&Curcan&Legume

4x950g

FELIX Sensations Meniu Rustic Pui&Vita 10(4x100g)

FELIX Sensations Meniu Peste 12(4x85g)

FELIX FANTASTIC JUNIOR Pui12(4x85g)

FELIX FANTASTIC Vita&Pui 12(4x8Sg)

FELIX FANTASTIC Somon&Peste Cambu la 12(4x8Sg)

FELIX FANTASTIC GiJ Peste 6(12x85g)X3

FELIX FANTASTIC GiJ Pui&Vita&lepure&Miel 6l12x85g)X3

FELIX PARTY MIX Original Mix cu aroma de pui&Ficat & Curcan 8x60g

FELIX PARTY MIX Ocean Mix cu aroma de Soman & Peste Pollock & Pastrav 8x60g

FELIX PARTY MIX Mixed Grill cu aroma de Vita&Pui&Somon 8x60g

FRISKIES INDOOR Pisica Pui&Legume 10kg

FRISKIES INDOOR Pisica 4x1.Skg SRP

FRISKIES INDOOR Pisica 6x1.Skg

FRISKIES INDOOR Pisica Pui&Legume 10x300g

FRISKIES INDOOR Pisica Pui&Leg!,Jme 18x300g SRP

FRISKIES Neutered Pisica Somon&Legume 10kg

FRISKIES JUNIOR Pisica 4x1.Skg SRP

FRISKIES JUNIOR Pisica 6x1.Skg

FRISKIES JUNIOR Pisica 10x300g

FRISKIES Sterile Pisica Somon&Legume 6x1.Skg

FRISKIES Sterile Pisica Somon&Legume 4x1.Skg SRP

FRISKIES Sterile Pisica Somon&Legume 10x300g

FRISKIES HAIRBALL Pisica Pui&legume 6x1.Skg

FRISKIES Cat Pui Pouch 26x85g

FRISKIES Cat Soman Pouch 26x8Sg

FRISKIES Cat Curcan Pouch 26x85g

FRISKIES JUNIOR Cat Pui Pouch 26x8Sg

FRISKIES BALANCE Dog Pui&Vita&Legume 15kg

FRISKIES BALANCE Dog Pui&Legume 10kg

FRISKIES BALANCE Dog Pui&Legume 4x2.4kg SRP

FRISKIES BALANCE Dog Pui&Legume 4x2.4kg

FRISKIES JUNIOR Dog Pui&Lapte&Legume 15kg

FRISKIES JUNIOR Dog Pui&Lapte&Legume 8kg

FRISKIES JUNIOR Dog Pui&Lapte&Legume 4x2.4kg SRP

FRISKIES JUNIOR Dog Pui&Lapte&Legume 4x2.4kg

FRISKIES JUNIOR Dog Pui&Lapte&Legume 12x500g

FRISKIES ACTIVE Dog Vita 12x500g

FRISKIES ACTIVE Dog Vita 10kg

FRISKIES ACTIVE Dog Vita 4x2.4kg

FRISKIES ACTIVE Dog Vita 4x2.4kg SRP

FRISKIES DRY DOG ACTIVE 1x15kg

FRISKIES MINI MENU Dog Pui&Legume 4x1.Skg

FRISKIES MINI MENU Dog Vita 4x1.Skg

 

 

FRISKIES OMEGA Dog Vita&Peste 4x3kg

FRISKIES DIG Dog Vita&Miel&Cicoare 4x3kg

FRISKIES DIGESTION Dog Vita&Miel&Cicoare 9kg

FRISKIES ADULT Dog Vita&Cartofi 20xl00g in Sos

FRISKIES ADULT Dog Pui&Morcovi 20x100g in Sos

FRISKIES ADULT Dog Pui&Vita&Miel in Aspic10(4x100g) (Solo)

FRISKIESJUNIOR Dog Pui&Morcov MP10(4x100g)

FRISKIES JUNIOR Dog Pui&Morcovi 20x100g

FRISKIES PICNIC Dog Pui 32x42g

FRISKIES PICNIC Dog Vita 32x42g

FRISKIES PICNIC Dog Variety 8x126g

FRISKIES DENTAL FRESH 6x110g

DENTALIFE LARGE 6x142g XE

DENTALIFE MEDIUM 6x11Sg XE

DENTALIFE SMALL 6x11Sg XE

FRISKIES Beggin' Strips 6x120g

ONE ADULT Pisica Somon&Cereale lntegrale 8x800g

ONE ADULT Pisica Somon&Cereale lntegrale 8x800g

ONE ADULT Pisica Somon&Cereale lntegrale 10x450g

ONE ADULT Pisica Pui&Cereale lntegrale 10x450g

ONE ADULT Pisica Pui&Cereale lntegrale 8x800g

ONE ADULT Pisica Pui&Cereale lntegrale 4x800g SRP

ONE ADULT Pisica Pui&Cereale lntegrale 10x200g

ONE STERIL Pisica Vita&Grau Integral 10x200g

ONE STERIL Pisica Vita&Cereale lntegrale 8x800g

ONE STERIL Pisica Vita&Cereale lntegrale 8x800g

ONE STERIL Pisica Vita&Cereale lntegrale 8x800g

ONE STERIL Pisica Vita&Cereale 4x800g SRP

ONE STERIL Pisica Vita&Cereale 10x450g

ONE STERIL Pisica Somon 6xl.Skg

ONE INDOOR FORMULA Pisica Curcan 10x200g

ONE INDOOR FORMULA Pisica Curcan 8x800g

ONE INDOOR FORMULA Pisica Curcan 4x800g SRP

ONE INDOOR FORMULA Pisica Curcan 6xl.Skg

ONE JUNIOR Pisica Pui&Cereale lntegrale 10x200g

ONE JUNIOR Pisica Pui&Cereale lntegrale 8x800g

ONE JUNIOR Pisica Pui&Cereale lntegrale 4x800g SRP

ONE SENSITIVE Pisica Curcan&Orez 6x800g

ONE SENSITIVE Pisica Curcan&Orez 4x800g SRP

ONE URINARY CARE Pisica Pui 8x800g

ONE COAT&HAIRBALL Pisica Pui 8x800g

ONE COAT&HAIRBALL Pisica Pui 6x800g SRP

ONE DUAL NATURE Steril Somon 8x750g

ONE DUAL NATURE Steril Vita 8x750g

ONE DUAL NATURE Adult Pui 8x750g

ONE STERIL Pisica Somon&Morcov 26x8Sg

 

 

ONE IDFR Pisica Ton&Cereale lntegrale 26x85g

ONE ADULT Pisica Pui&Cereale lntegrale 26x8Sg

ONE SENSITIVE Pisica Pui&Morcov 26x85g

ONE SENS Pisica Mix Pui&Ton 12(4x85g)

ONE MINI Dog Adult Vita&Orez 8x800g

ONE MINI Dog Adult Vita&Orez 6x800g SRP

ONE MINI Dog Activ Pui&Orez 8x800g

ONE MINI Dog Junior Pui&Orez 8x800g

ONE MINI Dog Activ Pui&Orez 6x800g SRP

ONE MINI Dog WghCntl Curcan&Orez 8x800g

ONE MINI Dog WghCntl Curcan&Orez 6x800g SRP

ONE MINI Dog Adult Pui&Morcovi 20x100g

ONE MINI Dog Active Vita&Cartofi 20x100g

ONE MINI Dog WghCntl Curcan&Morcovi 20x100g

ONE MINI DogVita 10(4x100g)

ONE MINI Dog Curcan 10{4x100g)

ONE MINI Dog Adult GiGMV Pui 10{4x100g)

DARLING JUNIOR Dog 8kg

DARLING Dog Pasare&Legume 4x3kg

DARLING Dog Pasare&Legume 10kg

DARLING Dog Pasare&Legume 15kg

DARLING Dog Vita&Legume 4x3kg

DARLING Dog Vita&Legume 7.5kg

DARLING Dog Vita&legume 10kg

DARLING Dog Vita&Legume 15kg

NESQUIK RTD Cocoa 24x180ml

NESQUIK RTD Strawberry 24x180ml

NESCAFE Cappuccino 12x250ml

NESCAFE Americana 12x250ml

NESQUIK OPTISTART Cacao SRP 20x200g

NESQUIK Instant Cocoa SRP 1Sx400g

MAGGI Bors Pudra cu Legume 20x25g

MAGGI Bors Pudra cu Rosii si Leustean 30x40g

MAGGI Bors Legume 30x70g

MAGGI Secretul Gustului Gaina 20x7Sg

MAGGI Secretul Gustului Gaina 12x200g

MAGGI Secretul Gustului Gaina 8x400g

MAGGI Secretul Gustului Legume 20x75g

MAGGI Secretul Gustului Legume 12x200g

MAGGI Secretul Gustului Legume 8x400g

MAGGI Bors legume MP15{2x70g)

MAGGI Supa Pui Fidea18x48g

MAGGI Supa Vacuta Fidea 18x49g

MAGGI Supa Galuste 20x47g

MAGGI Supa Alfabet 24x44g

MAGGI Cub Gaina 20x60g

MAGGI Cub Gaina 20x120g

MAGGI Cub Legume 20x60g

MAGGI Cub Vita 20x60g

MAGGI Bouillon Liquid Beef 6x160g

 

 

MAGGI Bouillon Liquid Chicken 6x1fi0g

MAGGI Bouillon Liquid Veg 6x160g

MAGGI IDEEA ZILEI Quatro 30x30g

MAGGI IDEEA ZILEI Carbonara 28x37g

MAGGI IDEEA ZILEI Milanese 28x45g

MAGGI IDEEA ZILEI Bolognese 28x50g

MAGGI IDEEA ZILEI Pui cu usturoi 32x30g

MAGGI Mayonnaise Doypack 18x263g

 

 

 

Organizator,

NESTLE ROMANIA S.R.L.

 

Prin imputernicit,

Agentia Mercury360 Communications